Stock Broker No: 33

Online  शेयर कारोवारका लागि Log In  गर्ने प्रक्रृया

१) सुरुमा Google Chrome, Firefox वा Opera-Mini आदि Browser  खोल्नुहोस् ।

२) त्यसमा URL http://182.93.68.2:10330 open गर्नुहोस् ।

३) अब Nepal Stock को Page  देखिन्छ र त्यहाँ Username  मा Nepse Code राख्नुहोस् र Forgot Password  मा click गर्नुहोस् ।

४) Forgot Password  मा click गरेपछि Password  Reset गर्नको लागि Username Email Address  माग्छ, त्यसमा तँपाईको ] Nepse Code नै Username हुन्छ र Email Address मा KYC फाराम Update गर्दा उल्लेख गरिएको Valid Email Address लेख्नुपर्ने हुन्छ ।

५) अव तपाँईको email खोल्नुहोस् र nots@nepalstock.com.np वाट आएको Mail लाई ] Reset Password मा Click गरि आफ्नो Password  Change  गर्नुहोस् ।

६) त्यसपछि तँपाइलाई Password Changed Successfully भनेर  पुनः Email आउँछ ।

७) अव Change  गरेको नयाँ Password  र Username मा  Nepse Code राखेर I’m not a Robot Box  मा Click गर्नुहोस् ।

८) त्यसपछि Image Verify गर्ने Option आउँछ  र यसमा दिइएको Instruction अनुसारको Image हरु Click गरि Verify Option मा  Click गरेपछि Submit Button Click गर्नुहोस् ।

९) त्यसपछि तँपाईले Email मा  One Time Password(OTP) प्राप्त गनुहुनेछ र सोही  One Time Password(OTP)  राखेर Sign In Button मा  click गर्नुहोस् ।

१०) अव तँपाईले आफ्नो शेयर कारोवारको विवरण हेर्न सक्नुहुनेछ ।

११) यो One Time Password(OTP) को validity 30 मिनेटको हुनेछ त्यसैले पुनः log in गर्नको लागि माथि उल्लेखित बुँदा नं. (७) देखिको प्रक्रृयाहरु दोहोर्याउनु पर्नेहुन्छ ।

 

पुनश्चः

धन्यवाद

दक्षिणकाली इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रा.लि.

स्टक ब्रोकर नं. ३३

 

© Copyright 2017 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
Follow us